1 lutego 2021

Polecana Bibliografia

Zagajewski T., Zagajewski T., Jędrzejko M.Z., Skuteczna Pomoc Przedmedyczna, Łódź 2020. Goniewicz M., Pierwsza Pomoc. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2020. Gucawa J., Ostrowski M., Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe,
1 lutego 2021

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie – chwilowe osłabienie organizmu charakteryzujące się uczuciem tracenia kontaktu z otoczeniem, uczuciem utraty przytomności (bez jej pełnej utraty) zaburzeniem świadomości, widzenia, zawrotów głowy, osłabienia mięśni. Zasłabnięcie można określić jako stan przedomdleniowy.
1 lutego 2021

Szok

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD (ang. Post Traumatic Stress Disorder) – rodzaj zaburzenia lękowego będący efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia. Zaburzenie lękowe spowodowane przez stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny,
1 lutego 2021

Skala GLASGOW

Ocena poziomu przytomności. Dokonywana jest w trzech obszarach (kategoriach): otwieranie oczu, kontakt słowny, reakcja ruchowa. Można uzyskać od 3 do 15 punktów. Ocenie podlega: Otwieranie oczu: 4 punkty – spontaniczne, 3 punkty – na polecenie, 2 punkty – na bodźce
1 lutego 2021

SAMPLE

Wywiad przeprowadzany z poszkodowanym według poniższego schematu: S – symptomy: Zapytaj, co się stało i jakie dolegliwości ma poszkodowany. A – alergie: Zapytaj, czy poszkodowany jest na coś uczulony. M – medykamenty: Zapytaj, czy poszkodowany przyjmuje
1 lutego 2021

RKO

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – zespół czynn-ości stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie czynności
1 lutego 2021

Reanimacja

Zespół czynności ratowniczych stosowanych u chorych, u których nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Celem reanimacji jest przywrócenie krążenia, oddychania (resuscytacja krążeniowo-oddechowa) oraz czynności ośrodkowego układu nerwowego.
1 lutego 2021

PRC Polska Rada Resuscytacji

Jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym propagującym standardy resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji powstała w 2001 roku. Siedzibą Rady jest Kraków. Prace Polskiej Rady Resuscytacji podejmowane są w grupach roboczych: podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna
1 lutego 2021

Przydatne akty prawne

Akt prawny Link do dokumentu Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym     https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.