Proponowana tematyka i opisy szkoleń

 
ALS - Advanced Life Support Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

2 dni


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• grupy zawodowe, które zajmują się pacjentami w stanie zagrożenia życia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracujący w następujących miejscach: OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe
• personel medyczny posiadający kwalifikacje medyczne i odpowiednie doświadczenie zawodowe


Ramowy Program

Wykłady:
· Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS

Ćwiczenia i warsztaty:
· zaopatrzenie dróg oddechowych
· monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
· defibrylacja
· zaburzenia rytmu serca – leczenie
· równowaga kwasowo-zasadowa
· zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe
· zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie podtopienie,
hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia/

Dyskusja:
· etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
· protokół DNAR

Pokazy:
Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.


Jak pracujemy

Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych. Kurs prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do ośmiu osób na 2-3 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby /cztery grupy po osiem osób/


Ocena

Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia. W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
ILS - Immediate Life Support Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

1 dzień


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• personel medyczny – pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, których zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie, jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.


Ramowy Program

• procedury wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia
• podstawowe czynności resuscytacyjne
• przyrządowe udrażniania dróg oddechowych
• bezpieczne przeprowadzeni defibrylacji – manualnej i przy wykorzystaniu AED
• postępowanie z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego


Jak pracujemy

Każdy uczestnik przed kursem otrzymuje podręcznik z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Liczba pełnych instruktorów musi wynosić przynajmniej 50% „faculty” kursu. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Maksymalna ilość uczestników na kursie to trzydzieści osób (pięć grup po sześć osób). Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).


Ocena

Odbywa się na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”


Certyfikat

Imienny Certyfikat ILS Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
EPLS - European Pediatric Life Support Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

2 dni


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• personel medyczny pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy przystępując do szkolenia, powinni posiadać kwalifikacje medyczne i odpowiednie doświadczenie zawodowe.


Ramowy Program

Wykłady:
- rozpoznanie dziecka poważnie chorego
- wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych
- zaburzenie rytmu serca
- pacjent po urazie – zaopatrzenie
- resuscytacja noworodka
-opieka poresuscytacyjna

Dyskusja:
- etyka w resuscytacji

Stacje ćwiczeniowe:
- podstawowe czynności resuscytacyjne
- algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych
- udrażnianie dróg oddechowych
- stabilizacja kręgosłupa szyjnego - unieruchomienie
- dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki.
- bezpieczna defibrylacja
- zaburzenia rytmu serca

Pokazy:
Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów, mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.


Jak pracujemy

Każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).


Ocena

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
KPP - KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC
Czas trwania

66 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach WOPR, GOPR, PSP, OSP, Policja, Straż Miejska


Ramowy Program

• organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
• bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
• zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
• elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe
• poszkodowany nieprzytomny
• resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
• zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
• wstrząs
• inne stany nagłe (drgawki, zawał, udar, podtopienie, cukrzyca, zatrucia)
• urazy mechaniczne i obrażenia (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
• urazy chemiczne, termiczne, elektryczne
• zagrożenia środowiskowe
• akty terroru
• taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
• ewakuacja ze strefy zagrożenia
• udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
• psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych


Jak pracujemy

Kurs zakłada co najmniej 66 godzin szkolenia, w tym ok. 25 godzin teoretycznych i ok. 41 godzin zajęć praktycznych. Prowadzony jest w formie wykładu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczeń praktycznych i pozorowanych akcji ratunkowych. Kurs realizuje zespół składający się z lekarza, instruktorów i psychologa. Weryfikacja wiedzy oraz umiejętności uczestników odbywa się w oparciu o egzamin z części teoretycznej i praktycznej. Pozorowane akcje i ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy, AED, kończyny urazowe, deski ortopedyczne, płachty ratunkowe, nosze, zestawy do pozoracji ran, apteczki, specjalistyczne opatrunki.


Ocena

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Ze względu na prowadzenie części praktycznej w formie akcji pozorowanych, zaleca się ubrać w odzież sportową.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
 

Proponowana tematyka i opisy szkoleń

ALS - Advanced Life Support Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

2 dni


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• grupy zawodowe, które zajmują się pacjentami w stanie zagrożenia życia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, pracujący w następujących miejscach: OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe
• personel medyczny posiadający kwalifikacje medyczne i odpowiednie doświadczenie zawodowe


Ramowy Program

Wykłady:
· Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS

Ćwiczenia i warsztaty:
· zaopatrzenie dróg oddechowych
· monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
· defibrylacja
· zaburzenia rytmu serca – leczenie
· równowaga kwasowo-zasadowa
· zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe
· zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie podtopienie,
hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia/

Dyskusja:
· etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
· protokół DNAR

Pokazy:
Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.


Jak pracujemy

Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych. Kurs prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do ośmiu osób na 2-3 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby /cztery grupy po osiem osób/


Ocena

Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia. W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyką obejmujący treści poruszane podczas kursu. Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
ILS - Immediate Life Support Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

1 dzień


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• personel medyczny – pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, których zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie, jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.


Ramowy Program

• procedury wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia
• podstawowe czynności resuscytacyjne
• przyrządowe udrażniania dróg oddechowych
• bezpieczne przeprowadzeni defibrylacji – manualnej i przy wykorzystaniu AED
• postępowanie z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego


Jak pracujemy

Każdy uczestnik przed kursem otrzymuje podręcznik z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Liczba pełnych instruktorów musi wynosić przynajmniej 50% „faculty” kursu. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Maksymalna ilość uczestników na kursie to trzydzieści osób (pięć grup po sześć osób). Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).


Ocena

Odbywa się na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”


Certyfikat

Imienny Certyfikat ILS Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
EPLS - European Pediatric Life Support Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji i Polską Radę Resuscytacji
Czas trwania

2 dni


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• personel medyczny pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, którzy przystępując do szkolenia, powinni posiadać kwalifikacje medyczne i odpowiednie doświadczenie zawodowe.


Ramowy Program

Wykłady:
- rozpoznanie dziecka poważnie chorego
- wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych
- zaburzenie rytmu serca
- pacjent po urazie – zaopatrzenie
- resuscytacja noworodka
-opieka poresuscytacyjna

Dyskusja:
- etyka w resuscytacji

Stacje ćwiczeniowe:
- podstawowe czynności resuscytacyjne
- algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych
- udrażnianie dróg oddechowych
- stabilizacja kręgosłupa szyjnego - unieruchomienie
- dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki.
- bezpieczna defibrylacja
- zaburzenia rytmu serca

Pokazy:
Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów, mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.


Jak pracujemy

Każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).


Ocena

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• podręcznik do kursu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ
KPP - KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC
Czas trwania

66 godzin dydaktycznych


Miejsce

Szkolenie organizujemy na terenie całej Polski


Dla kogo

• osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach WOPR, GOPR, PSP, OSP, Policja, Straż Miejska


Ramowy Program

• organizacja ratownictwa medycznego - podstawy prawne
• bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
• zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
• elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne i szczegółowe
• poszkodowany nieprzytomny
• resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)
• zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
• wstrząs
• inne stany nagłe (drgawki, zawał, udar, podtopienie, cukrzyca, zatrucia)
• urazy mechaniczne i obrażenia (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
• urazy chemiczne, termiczne, elektryczne
• zagrożenia środowiskowe
• akty terroru
• taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
• ewakuacja ze strefy zagrożenia
• udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
• psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych


Jak pracujemy

Kurs zakłada co najmniej 66 godzin szkolenia, w tym ok. 25 godzin teoretycznych i ok. 41 godzin zajęć praktycznych. Prowadzony jest w formie wykładu, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczeń praktycznych i pozorowanych akcji ratunkowych. Kurs realizuje zespół składający się z lekarza, instruktorów i psychologa. Weryfikacja wiedzy oraz umiejętności uczestników odbywa się w oparciu o egzamin z części teoretycznej i praktycznej. Pozorowane akcje i ćwiczenia odbywają się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – fantomy, AED, kończyny urazowe, deski ortopedyczne, płachty ratunkowe, nosze, zestawy do pozoracji ran, apteczki, specjalistyczne opatrunki.


Ocena

Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu.


Uczestnik otrzymuje

• pakiet szkoleniowy (maseczka do sztucznego oddychania i rękawiczki jednorazowe)
• mini poradnik „PIERWSZA POMOC TO ŁATWE”


Certyfikat

Imienny Certyfikat Szkoły Ratownictwa Centrum BRD


Cena

Ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości uczestników


Uwaga

Ze względu na prowadzenie części praktycznej w formie akcji pozorowanych, zaleca się ubrać w odzież sportową.


Zapisy i kontakt

KLIKNIJ

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zaplanować szkolenie
– to może uratować życie!


Napisz do nas