1 lutego 2021

Jednostki organizacyjne związane z ochroną zdrowia i pierwszą pomocą

Jednostka Strona internetowa Polska Rada Resuscytacji https://www.prc.krakow.pl  https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_covid.html Europejska Rada Resuscytacji https://www.erc.edu https://www.erc.edu/news Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne https://www.heart.org https://www.heart.org/en/about-us/heart-attack-and-stroke-symptoms Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl https://www.gov.pl/web/zdrowie/dane-kontaktowe  
1 lutego 2021

NZK

Nagłe zatrzymanie krążenia – nagły stan chorobowy w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu i w konsekwencji może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu
1 lutego 2021

Maseczka do sztucznego oddychania

Jest folią z ustnikiem służącą do zabezpieczania osoby wykonującej oddechy ratownicze. Ma wbudowany zawór jednokierunkowy lub filtr do ochrony ratownika przed potencjalnym zakażeniem. Stanowi skuteczną ochronę.
1 lutego 2021

ILCOR

Międzynarodowy komitet mający na celu ujedno-licanie zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie (ang. International Liaison Committee on Resuscitation). Celem komitetu jest organizowanie forum, na którym można dyskutować wszelkie problemy dotyczące resuscytacji, wspieranie badań
1 lutego 2021

ERC

Europejska Rada Resuscytacji (ang. European Research Council)
1 lutego 2021

AED

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (ang. Automated External Defibrillator)
1 lutego 2021

ABCD Ocena stanu poszkodowanego

A – Airways. Sprawdź drożność dróg oddechowych poszkodowanego. Czy są drożne. Jeśli nie, udrożnij je. B – Breathing. Sprawdź, czy poszkodowany oddycha prawidłowo. Jeżeli nie oddycha, podejmij RKO. C – Circulation.  Sprawdź oznaki krążenia.
1 lutego 2021

Defibrylacja

Przepuszczenie prądu elektrycznego (stałego) przez klatkę piersiową w celu przerwania migotania komór. Defibrylator wyzwala impuls elektryczny, który, przepływając przez mięsień sercowy, zatrzymuje migotanie komór i wpływa na przywrócenie prawidłowej pracy serca. Czas wykonania defibrylacji decyduje
1 lutego 2021

CPR

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (ang. Cardiopulmonary Resuscitation)