1 lutego 2021

PRC Polska Rada Resuscytacji

Jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowym propagującym standardy resuscytacji. Polska Rada Resuscytacji powstała w 2001 roku. Siedzibą Rady jest Kraków. Prace Polskiej Rady Resuscytacji podejmowane są w grupach roboczych: podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna
1 lutego 2021

Przydatne akty prawne

Akt prawny Link do dokumentu Ustawa  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym     https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
1 lutego 2021

Pozycja przeciwwstrząsowa

Ułożenie poszkodowanego tak, aby głowa znajdowała się najniżej. Poszkodowany leży na plecach, jego nogi unosimy na 30 – 40 cm. Spowoduje to zgromadzenie krwi w narządach najważniejszych dla życia (mózg, serce, płuca). Chronimy poszkodowanego przed utratą
1 lutego 2021

Omdlenie

To nagła, krótkotrwała, przemijająca utrata przytomności wywołana niedotlenieniem mózgu. Przyczyny omdlenia: długotrwała pozycja stojąca, zbyt szybkie wstawanie z krzesła, łóżka strach, lęk, silne przeżycia emocjonalne, silny ból, zażywanie środków psychoaktywnych, alkohol, niskie
1 lutego 2021

Jednostki organizacyjne związane z ochroną zdrowia i pierwszą pomocą

Jednostka Strona internetowa Polska Rada Resuscytacji https://www.prc.krakow.pl  https://www.prc.krakow.pl/wytyczne_covid.html Europejska Rada Resuscytacji https://www.erc.edu https://www.erc.edu/news Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne https://www.heart.org https://www.heart.org/en/about-us/heart-attack-and-stroke-symptoms Ministerstwo Zdrowia https://www.gov.pl https://www.gov.pl/web/zdrowie/dane-kontaktowe  
1 lutego 2021

NZK

Nagłe zatrzymanie krążenia – nagły stan chorobowy w którym dochodzi do zatrzymania czynności mechanicznej serca powodującego ustanie krążenia krwi. Następnie występuje wtórne zatrzymanie oddechu i w konsekwencji może dojść do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Właściwym postępowaniem po rozpoznaniu
1 lutego 2021

Maseczka do sztucznego oddychania

Jest folią z ustnikiem służącą do zabezpieczania osoby wykonującej oddechy ratownicze. Ma wbudowany zawór jednokierunkowy lub filtr do ochrony ratownika przed potencjalnym zakażeniem. Stanowi skuteczną ochronę.
1 lutego 2021

ILCOR

Międzynarodowy komitet mający na celu ujedno-licanie zasad udzielania pierwszej pomocy na całym świecie (ang. International Liaison Committee on Resuscitation). Celem komitetu jest organizowanie forum, na którym można dyskutować wszelkie problemy dotyczące resuscytacji, wspieranie badań
1 lutego 2021

ERC

Europejska Rada Resuscytacji (ang. European Research Council)