Program Bezpieczna 1

Główne założenia programu „Bezpieczna 1”

 1. poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej nr 1 biegnącej od południowej granicy Polski do wybrzeża.
 2. właściwe oznakowanie,
 3. edukację wszystkich użytkowników drogi,
 4. umożliwienie szybkiego działania w przypadku wystąpienia wypadków.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż na programie „Bezpieczna 1” wzorowany został program „Drogi zaufania” realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (W 2008 roku Centrum BRD podpisało porozumienie o współpracy z GDDKiA w zakresie realizacji obu programów).
Uzupełnieniem programu są przetestowane akcje i programy realizowane przez Centrum BRD opisane w dalszej części niniejszego materiału.

Diagnoza Sytuacji:

Ze względu na duże nasilenie ruchu, jak i na długie odcinki pokonywane przez kierowców w chwili obecnej droga Nr 1 należy do jednej z najniebezpieczniejszych w kraju. Sytuacja ta spowodowana jest bardzo wieloma czynnikami takimi jak:

 • Zły stan nawierzchni w wielu miejscach
 • Brak poboczy w wielu miejscach
 • Na odcinku od Łodzi do Gdańska większa część drogi jest drogą jednojezdniową
 • Duża ilość niebezpiecznych skrzyżowań
 • Dużo małych miejscowości i wiosek znajdujących się bezpośrednio przy drodze (szczególnie na odcinku Łódź – Gdańsk)
 • Brak wytypowanych i oznakowanych punktów pierwszej pomocy
 • Chaos informacyjny wzdłuż drogi (często reklamy zaciemniają informacyjnie znaki i informacje drogowe)
 • Brak właściwej ilości parkingów i miejsc obsługi podróżnych
 • Brak właściwego oświetlenia po zmierzchu miejsc niebezpiecznych
 • Duża ilość rowerzystów i pieszych poruszających się po drogach szczególnie w pobliżu małych miejscowości i wsi
 • Zagrożenie powodowane przez osoby sprzedające sezonowo przy drogach owoce i grzyby.

Realizacja projektu polega na:

 • Zinwentaryzowaniu potrzeb w zakresie poprawy brd i działań prewencyjnych
 • Organizacji zintegrowanego systemu bezpieczeństwa na drodze
 • Organizacji stałego monitoringu drogi
 • Organizacji działań prewencyjnych i zabezpieczających

Działania te realizowane są w kilku płaszczyznach:

1. Zbudowanie systemu pomocy medycznej w oparciu o działające przy drogach instytucje.

 • przygotowanie (przeszkolenie) osób do udzielenia pierwszej pomocy
 • wprowadzenie punktów pierwszej pomocy (wyposażenie ich w apteczki i ewentualnie w defibrylatory)
 • oznakowanie ww. obiektów (stacje paliw, motele, zajazdy)
 • promocja punktów, w których znajduje się sprzęt do udzielania pierwszej pomocy i są przeszkoleni pracownicy w tym zakresie.

2. Stworzenie jednolitego systemu informacyjnego:

 • na drodze i na mapach
 • w materiałach promujących regiony i miasta
 • w internecie i  mediach
 • poprzez rozdawnictwo materiałów edukacyjnych

3. Współpraca ze służbami pomocy drogowej:

 • przeszkolenie kadry w zakresie pierwszej pomocy

4. Szeroko rozumiana edukacja w zakresie BRD i udzielania pierwszej pomocy

Obszar działania:

Projekt ten swoim obszarem działania obejmuje całą Drogę nr 1 oraz wszystkie miejscowości znajdujące się przy niej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Panel odbiorców:

Odbiorców projektu można podzielić na trzy kategorie:

 • Użytkownicy drogi nr 1.
 • Kierowcy samochodów
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
 • Osoby podróżujące samochodami
 • Dzieci podróżujące wraz z rodzicami
 • Pracownicy firm i instytucji zlokalizowanych przy drodze
 • Pracownicy stacji paliwowych
 • Osoby prowadzące działalność hotelarską i gastronomiczną
 • Pracownicy pomocy technicznych
 • Ratownicy, Policjanci i strażacy jednostek znajdujących się w pobliżu drogi nr 1
 • Mieszkańcy miast zlokalizowanych przy trasie
 • Wszystkie osoby dorosłe
 • Dzieci i młodzież

Osiągnięte rezultaty:

 • Skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa na polskich drogach
 • Zmniejszenie ilości wypadków na drogach
 • Budowa wizerunku firm uczestniczących w projekcie jako instytucji dbających o zdrowie i życie ludzkie
 • Realizacja wspólnych zadań w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Formy promocji:

 1. Media – patroni medialni projektu
 2. Materiały informacyjne dystrybuowane na obszarach objętych projektem
 3. Materiały prewencyjne (rozdawnictwo)
 4. Oznakowanie miejsc, w których można uzyskać pomoc przedmedyczną
 5. Strony internetowe:
 • instytucji uczestniczących w projekcie
 • KRBRD
 • instytucji samorządowych
 • strona internetowa projektu