KPP - kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

                                      Centrum BRD - Szkoła Ratownictwa

Informujemy, że Szkoła Ratownictwa Centrum BRD organizuje od drugiej połowy września 2015 r.  szkolenia dla osób zainteresowanych uzyskaniem tytułu Ratownika kursy KPP.  Możliwe będzie odbycie pełnego kursu, jak i recertyfikacja nabytego tytułu ratownika.

Terminy pełnych szkoleń KPP: weekendy od połowy września do początku grudnia.

Rozpoczęcie kursu KPP - 18 września 2015 r.

Terminy egzaminów recertyfikacyjnych 4 października i 6 grudnia br.

 

Więcej informacji:

Marek Joachimiak, tel. 663 110 108 lub mailowo: marek@centrumbrd.pl


 

Nazwa kursu 


 

"KPP - kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy" 


 


Cel kursu,
skrócony program

 

Celem kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.  Szczegółowe cele kształcenia to: utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

 

Adresaci

Adresatami kursu są osoby spełniające poniższe kwalifikacje: posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; są zatrudnione lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (m.in. WOPR, GOPR, PSP, OSP, Straż Miejska, Policja); stan zdrowia pozwala im  na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Czas trwania


min. 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej
41 godzin zajęć praktycznych.

 

Uzyskane certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy

Po odbyciu całości Kursu KPP oraz pozytywnym zaliczeniu Egzaminu
każdy uczestnik kursu otrzymuje Zaświadczenie Ukończenia Kursu KPP
z nadaniem tytułu RATOWNIKA.

 

KPP - kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy